Δήλωση Αποχώρησης.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

Γνω­ρί­ζε­τε ότι, όσοι υπο­γρά­φου­με αυτό το κεί­με­νο, δώ­σα­με όλες μας τις δυ­νά­μεις τόσο στους αντι­μνη­μο­νια­κούς αγώ­νες της πε­ριό­δου και την νίκη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ως πρώτη δύ­να­μη της ρι­ζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ράς, όσο και για την οι­κο­δό­μη­ση ενός κόμ­μα­τος ρι­ζο­σπα­στι­κού, δη­μο­κρα­τι­κού, πο­λυ­τα­σι­κού και αρι­στε­ρού, ενός κόμ­μα­τος των μελών του.

Πάντα υπε­ρα­σπι­στή­κα­με δη­μό­σια τις θέ­σεις των συ­νε­δρί­ων μας και των κομ­μα­τι­κών ορ­γά­νων ακόμα και όταν η προ­σω­πι­κή  άποψη κάποιων από εμάς ήταν δια­φο­ρε­τι­κή.

Δώ­σα­με επί­σης όλες μας τις δυ­νά­μεις για την ίδρυ­ση και λει­τουρ­γία της πα­ρά­τα­ξής μας στο ΔΣΠ και αγω­νι­στή­κα­με για ρι­ζο­σπα­στι­κές - δη­μο­κρα­τι­κές  αλ­λα­γές στο χώρο της δι­καιο­σύ­νης, για το κορυφαίο ζήτημα της μεταφοράς των Δικαστηρίων του Πειραιά εκτός της πόλης μας,  για τη μη ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, τη μη ψήφιση του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Όμως οι τε­λευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις με την μνη­μο­νια­κή με­τάλ­λα­ξη του κυ­βερ­νη­τι­κού ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η διά­λυ­ση των κομ­μα­τι­κών ορ­γά­νων, η πρω­το­φα­νής πο­λι­τι­κή απα­ξί­ω­ση του συ­γκλο­νι­στι­κού ΟΧΙ του λαού μας τον Ιούλιο του 2015, η προκήρυξη  εκλογών , πριν από τη διεξαγωγή συνεδρίου παρά την τελευταία απόφαση της ΚΕ, σηματοδοτησαν το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ όπως τον γνωρίζαμε και την αρχή για τη δημιουργία ενός άλλου, μεταλλαγμένου κόμματος, που πάντως καμία σχέση δεν έχει με συλλογικό υποκείμενο. Η τελευταία πολιτική επιλογή του Πρωθυπουργού απέδειξε περίτρανα, αίροντας και τις τελευταίες αμφιβολίες, ότι σκοπός δικός του και μίας κλειστής ομάδας είναι η δημιουργία ενός κόμματος χωρίς συλλογικές διαδικασίες, η «επανίδρυσή του» όπως χαρακτηριστικά και ειλικρινώς ειπώθηκε στην τελευταία ΚΕ. Είναι προφανές ότι ο Πρόεδρος και οι στενοί του συνεργάτες  θεωρούν βαρίδια όσους και όσες συντρόφους/ισσες πάλεψαν μέχρι σήμερα για την εκπλήρωση ιδανικών σε ένα μίνιμουμ αξιακό πλαίσιο, που συνίσταται στην αντιλιτότητα και δεν μας αφή­νουν κα­νέ­να πε­ρι­θώ­ριο παρά να απο­χω­ρή­σου­με  από την Ο.Μ. του Συ­ρι­ζα Δι­κη­γό­ρων Πειραιά, καθώς και από τις θέ­σεις του Συ­ντο­νι­στι­κού της, που κά­ποιοι από εμάς κα­τέ­χου­με.

Δηλώνουμε ότι θα παραμείνουμε ενεργοί στη ριζοσπαστική αριστερά και στα κινήματα

Για ένα ΟΧΙ μέχρι τέ­λους.

Για την ακύ­ρω­ση των Μνη­μο­νί­ων, την υπε­ρά­σπι­ση της εθνι­κής ανε­ξαρ­τη­σί­ας και της λαϊ­κής κυ­ριαρ­χί­ας ακόμα και σε ρήξη με την ευ­ρω­ζώ­νη και την ΕΕ, εάν αυτό απαι­τη­θεί.

Για την υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, για να ανοί­ξει ο δρό­μος για το Σο­σια­λι­σμό του 21ου αι. στη χώρα μας. Για να δεί­ξου­με στους λαούς  και την Αρι­στε­ρά της Ευ­ρώ­πης που τόσο ήλ­πι­σαν στον δικό μας αγώνα, ότι δεν ητ­τη­θή­κα­με. Αλλά συ­νε­χί­ζου­με.

Κα­λού­με όλους τους συ­ντρό­φους που μαζί πο­ρευ­τή­κα­με όλα αυτά τα χρό­νια,  να δη­μιουρ­γή­σου­με νέες μορ­φές με­τω­πι­κών συ­μπρά­ξε­ων και  ενω­τι­κών κι­νη­μα­τι­κών  πρω­το­βου­λιών, ώστε η «μνη­μο­νια­κή με­τάλ­λα­ξη της κυ­βερ­νη­τι­κής αρι­στε­ράς», να απο­τε­λέ­σει πα­ρέν­θε­ση, σε συστρατευση και ενοτητα για τις πραγματικες ανάγκες του λαού.

Ο αγώνας συνεχίζεται... ραντεβού στον δρόμο και στα κινήματα.

Κωνσταντίνα Γουργαρέα μέλος ΟΜ, Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Νίκος Δρακουλάκος μέλος ΟΜ

Ηλίας Ιωάννου μέλος ΟΜ

Γιώργος Καλτσάς τ. συντονιστής ΟΜ

Σοφία Κοφινά τ. μέλος συντονιστικού ΟΜ

Τίνα Μαύρου μέλος ΟΜ, τ. μέλος ΝΕ Πειραιά

Ανδρέας Πατσανάς μέλος ΟΜ

Ματίνα Πούλου μέλος ΟΜ

Δήμητρα Ρωμανού τ. μέλος συντονιστικού ΟΜ

Διονύσης Τσελέντης μέλος ΟΜ

Ετικέτες