ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Σχε­τι­κά με τις μα­θη­τι­κές  κα­τα­λή­ψεις

Το  τε­λευ­ταίο διά­στη­μα πυ­κνώ­νουν οι μα­θη­τι­κές  κα­τα­λή­ψεις όσο και  οι προ­σπά­θειες συ­κο­φά­ντη­σης, εκ­φο­βι­σμού και υπο­νό­μευ­σής  τους. Το εκ­παι­δευ­τι­κό κί­νη­μα με αί­σθη­ση  παι­δα­γω­γι­κής ευ­θύ­νης, αγω­νι­στι­κού ήθους και δη­μο­κρα­τι­κής συ­νεί­δη­σης, υπο­γραμ­μί­ζει:

1. Το  μα­θη­τι­κό κί­νη­μα  έχει ορ­γα­νω­τι­κή  αυ­το­τέ­λεια όπως  κα­το­χυ­ρώ­θη­κε με  νόμο από τη  δε­κα­ε­τία του 80. Άλ­λω­στε αρ­κε­τοί  μα­θη­τές του λυ­κεί­ου  ψη­φί­ζουν και έχουν  όλα τα δι­καιώ­μα­τα  του Έλ­λη­να πο­λί­τη.

2. Δεν  εί­μα­στε ου­δέ­τε­ροι! Δεν υπο­κι­νού­με τις κα­τα­λή­ψεις ούτε κρυ­βό­μα­στε πίσω από αυτές. Στη­ρί­ζου­με όμως τους δί­καιους αγώ­νες της νέας γε­νιάς η οποία βλέ­πει το σχο­λείο να μα­ρα­ζώ­νει, την ανερ­γία στους νέους να ξε­περ­νά το 60% και την οι­κο­γέ­νεια τους να βρί­σκε­ται με τη θηλιά στο λαιμό.

3. Κα­λού­με  τους εκ­παι­δευ­τι­κούς  όλης της χώρας  να θω­ρα­κί­σουν  τα σχο­λεία απέ­να­ντι  στην αστυ­νο­μι­κή  βία, την αυ­θαι­ρε­σία  και τους εκ­φο­βι­σμούς.  Τα σχο­λεία χρειά­ζο­νται  εκ­παι­δευ­τι­κούς κι  όχι ει­σαγ­γε­λείς, αστυ­νο­μι­κούς και

αυ­τό­κλη­τους «αγα­να­κτι­σμέ­νους πο­λί­τες».

4. Ζη­τά­με  από τους Δ/ντές  των σχο­λεί­ων οι  οποί­οι έχουν προ­χω­ρή­σει  σε ονο­μα­στι­κές  κα­ταγ­γε­λί­ες κατά  μα­θη­τών τους να  ανα­κα­λέ­σουν άμεσα  τις κα­τα­θέ­σεις  τους και, πα­ράλ­λη­λα,  να συ­ζη­τή­σουν  με τους  μα­θη­τές τους για τα

προ­βλή­μα­τα  και τα αι­τή­μα­τά τους.

Οι  πραγ­μα­τι­κοί δά­σκα­λοι είναι φω­τει­νό  ορό­ση­μο και όχι  παι­δο­νό­μοι

Για το Δ.Σ της ΕΛΜΕ

Ο Πρό­ε­δρος Κορ­δής Νε­κτά­ριος

Ο Γεν. Γραμ­μα­τέ­ας  Στα­θό­που­λος Αν­δρέ­ας

Β΄ΕΛΜΕ ΔΥ­ΤΙ­ΚΗΣ ΑΤ­ΤΙ­ΚΗΣ

Μο­σχο­νη­σί­ων 23 Αι­γά­λεω Τ.Κ.12242

Τηλ – Fax  5910896     Αι­γά­λεω 29/9/2013

Ετικέτες