Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ ΥΠΑΑΤ για GAIA

Η «κρίση γεννά και ευκαιρίες», ειδικά, θα συμπληρώναμε εμείς, όταν αυτές «οι ευκαιρίες» πληρώθηκαν και πληρώνονται αδρότατα από το ελληνικό Δημόσιο. Μια τέτοια περίπτωση είναι και το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα «GAIA Επιχειρείν», που δημιουργήθηκε από τη Neuropublic Α.Ε. σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ.

Για τους μη γνωρίζοντες, η Neuropubli c Α.Ε. ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μια μικρή εταιρία πληροφορικής, που σήμερα πια είναι σε θέση να διαθέτει στην αγορά ένα τέτοιο πρόγραμμα, με το οποίο προσπαθεί να αναλάβει κυρίαρχο ρόλο στην υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Και το ερώτημα π ου γεννάται είναι από πού αντλεί δεδομένα για να υποστηρίζει το πρόγραμμα αυτό; Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή.

Η Neuropublic Α.Ε. είναι η εταιρία που , με διάφορες μορφές (είτε ως Ιnfogroup Α.Ε. , είτε ως Νeuropublic Α.Ε. ) από το 2006 μέχρι και σήμερα, χάρις στην εύνοια και την ασυλία που τυγχάνει από τις πολιτικές ηγεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ. και τις Διοικήσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και έναντι αδρότατης αμοιβής (δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ) κυριαρχεί αποκλειστικά στο χώρο των αγροτικών επιδοτήσεων, στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης και των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.

Όσον αφορά στην Ενιαία Ενίσχυση, κατέχει «την απόλυτη και αναμφισβήτητη γνώση», αφού η ίδια καταχωρεί τις αιτήσεις, βγάζει τις πληρωμές και εξάγει το δείγμα ελέγχων (με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει...), με ένα λογισμικό το οποίο όχι μόνο αξιόπιστο και εύχρηστο δεν είναι, αλλά οι προχειρότητες και οι ατέλειες που το χαρακτηρίζουν εξακολουθούν να επιφέρουν στην Ελλάδα και στους έλληνες φορολογούμενους, πλέον των άλλων λόγων, υψηλότατα πρόστιμα. Και το τραγελαφικό είναι ότι η εταιρεία για αυτές τις προχειρότητες και ατέλειες, πληρώνεται επιπλέον, με σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων, για να κάνει κάθε φορά δήθεν συντήρηση, υποστήριξη και επέκταση στο σύστημα.

Η Neuropublic Α.Ε., λοιπόν, έχοντας αναλάβει την εφαρμογή για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων , έχει δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα επιδοτήσεων όλων των ελλήνων αγροτών, καθώς και στα γεωχωρικά δεδομένα των αγροτεμαχίων όλης της Ελλάδας. Τα στοιχεία αυτά, η εταιρία τα θεωρεί και θα τα διαχειριστεί - πέρα από κάθε λογική - περιουσία της, πουλώντας τα τώρα πάλι μέσω της χρήσης του προγράμματος «GAIA Επιχειρείν». Και όλα αυτά , σε αγαστή συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία , έχοντας το συντονισμό του δικτύου των ΕΑΣ και τη διαχρονική εύνοια της πολιτικής ηγεσίας, αναλάμβανε το έργο υποβολής των αιτήσεων της ενιαίας ενίσχυσης.

Με τη δυνατότητα που παρέχει αυτή η πολιτική, η Neuropublic Α.Ε. με την ΠΑΣΕΓΕΣ αναλαμβάνουν, όπως φαίνεται από το portal του προγράμματος «GAIA Επιχειρείν» και την ιστοσελίδα της Neuropublic Α.Ε., ευρύτερα κ αθήκοντα. Συγκεκριμένα, το «GAIA Επιχειρείν» θα μπορεί να παράσχει :

α ) Ε νημέρωση για την πορεία των επιδοτήσεων του δικαιούχου, με διασυνδεσιμότητα με το σύστημα υποβολής αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης και ευρύτερα με το σύστημα πληρωμών και ενημέρωση σε θέματα όπως για το αν η πορεία της επιδότησης βρίσκεται σε φάση Οριστικοποίησης ή μη της αίτησης ένταξης, Διοικητικού ελέγχου, Επιτόπιου ελέγχου, Διασταύρωσης στοιχείων Ελέγχων, Αξιολόγησης και αποτελεσμάτων (π.χ. Δικαιούχος, Επιλαχών, Απορριπτέος και λόγοι απόρριψης), Kαταληκτικές ημερομηνίες υπογραφής Σύμβασης – Υπογραφή Σύμβασης, Έλεγχοι – Πληρωμή (με ανάλυση πληρωμής).
β) Υποβολή αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων, όπου οι χρήστες υποβάλλουν αίτημα για την online συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης μεταβίβασης, μέσω των Πυλών Εισαγωγής.
γ) Βελτίωση απόδοσης ενισχύσεων, όπου μέσω ειδικών εφαρμογών ελέγχου η αίτηση θα ελέγχεται για τυχόν λάθη πριν ακόμη οριστικοποιηθεί και έτσι επιβεβαιώνεται εγκαίρως η ορθότητά της. Ακόμη δε και στην περίπτωση κατά τη ν οποία μια λανθασμένη αίτηση βρίσκεται ήδη στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και επιβάλλεται άμεση επέμβαση διορθώσεων προκειμένου να αποφευχθούν κυρώσεις, η υπηρεσία προσφέρει συμβουλές για έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση και σωστή διόρθωση των αιτήσεων.
δ) Συμμετοχή σε Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, όπου τα κριτήρια επιλεξιμότητας του κάθε μέτρου συσχετίζονται με τα αλφαριθμητικά και τα γεωχωρικά στοιχεία των καλλιεργειών κάθε παραγωγού.
ε) Συμπλήρωση Μητρώου Αιγοπροβάτων, με διασυνδεσιμότητα με την Κτηνιατρική Βάση και αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου .
στ) Υπηρεσίες πιστοποίησης χρήστη, σ’ αυτούς που θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά και θα προβαίνουν στην υποβολή αιτήσεων ένταξης στα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης .
ζ) Π αροχή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων, μέσω του GAIA Business Intelligence, που αφορούν σε καλλιέργειες, στην αγροτική δραστηριότητα ανά περιοχή, σε είδη ζώων που εκτρέφονται στη χώρα κ λπ.
η ) Διαχείριση Ελαιοκομικού, Εσπεριδοειδών, Αμπελουργίας κ.λπ.
θ ) «Υπηρεσίες Στοχευμένης Ενίσχυσης του ΥΠ.Α.Α.Τ.» και «Διαχείριση Ενεργειών Περιφερειακών Γραφείων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

Τα ερωτήματα όμως που προκύπτουν και σαφώς έχουν σχέση με τη νομιμότητα των παραπάνω, είναι:

α) Με ποιο δικαίωμα και τίνος την εύνοια, η Neuropublic Α.Ε. μαζί με την ΠΑΣΕ ΓΕΣ χρησιμοποιούν απροκάλυπτα τα στοιχεία της βάσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, δηλαδή την περιουσία του Δημοσίου;
β) Τι είδους συνεννοήσεις έχουν γίνει που προκαθορίζουν τις διαδικασίες και από πού αντλεί η Neuropublic Α.Ε. τη βεβαιότητα ότι θα μπορούν να επεμβα ίνουν σε λειτουργίες του Δημοσίου;
γ) Ποι ο ς υποσχέθηκε στη Neuropublic Α.Ε. και σ την ΠΑΣΕΓΕΣ ότι θα αναλάβουν την πιστοποίηση των γεωργικών συμβούλων;

Με βάση τα παραπάνω δημιουργείται ένα ιδιωτικό μονοπώλιο π αροχής υπηρεσιών στους αγρότες, που τις εργασίες του όμως τις έχει πληρώσει επανειλημμένα και με ιδιαίτερα ψηλό κόστος το Δημόσιο. Το ιδιωτικό αυτό μονοπώλιο είναι το αποτέλεσμα προσυνεννόησης και βέβαια «νομιμοποιείται» και «καλύπτεται » πολιτικά. Αφορά μάλιστα λειτουργίες που αποτελούν σαφέστατα αρμοδιότητα του Δημοσίου (στενού και ευρύτερου), όχι γιατί το Δημόσιο νομοτελειακά «πρέπει να τα κάνει όλα», αλλά γιατί υπάρχουν στελεχωμένες υπηρεσίες, με καταρτισμένους και αποτελεσματικούς συναδέλφους, ικανούς να παρέχουν στους πολίτες, χωρίς κόστος και χωρίς μοναδικό κίνητρο το κέρδος, τις υπηρεσίες εκείνες που τελικά να υπηρετούν πραγματικά το δημόσιο συμφέρον.

Όλα βέβαια τα παραπάνω εντάσσονται στις γενικότερα εκφρασμένες, δημοσίως, προθέσεις ιδιωτών για «... την συνολική ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου και τη διαμόρφωση προϋποθέσεων για τη δημιουργία αξιόμαχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα αναπτύσσουν δραστηριότητα με μοναδικό γνώμονα τη ζήτηση της αγοράς» (Πρόεδρος του Ομίλου Πειραιώς - ΑΤΕ, Λάρισα 13/9/2012 ), που σε συνδυασμό με το κυβερνητικό δόγμα «θα παραμείνει στο Δημόσιο ό,τι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να αναλάβουν οι ιδιώτες επιχειρηματίες», προοιωνίζουν την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και των άλλων Φορέων, ανοίγουν το δρόμο των απολύσεων από το «υπερδιογκωμένο» Δημόσιο και την «απαλλαγή» του από τους «τεμπέληδες» δημοσίους υπαλλήλους.

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ! ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ:

    ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΟΜΗΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕ ΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Τ Η Σ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ Κ ΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ Υ ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ