Προκήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στο κλείσιμο του νοσοκομείου "Παναγία" στη Θεσσαλονίκη.

Τα Χριστούγεννα διάλεξε η τρικομματική συγκυβέρνηση για να αρχίσει να υλοποιεί το σχέδιό της για τη συγχώνευση 50 νοσοκομείων, το κλείσιμο 631 τμημάτων τους και την κατάργηση 10.400 κλινών! Τρείς κλι­νι­κές του νοσοκομείου «Παναγία», η νευ­ρο­λο­γι­κή, η ου­ρο­λο­γι­κή και η εν­δο­κρι­νο­λο­γι­κή με­τα­φέ­ρο­νται στο υπό ενιαία πλέον διοί­κη­ση νο­σο­κο­μείο «Άγιος Παύ­λος» και αρ­γό­τε­ρα θα ακο­λου­θή­σει και αυτή του τε­χνη­τού νε­φρού. Ταυτόχρονα διασκορπίζονται οι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων σε άλλα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Συστηματικά λοιπόν το νοσοκομείο αποψιλώνεται και πολύ γρήγορα θα οδηγηθεί στο κλείσιμο. Επιπλέον οι κλινικές μεταφέρονται με μειωμένο αριθμό κρεβατιών σε ένα νοσοκομείο που δεν έχει τις υποδομές να τις δεχτεί. Δεν είναι μόνο  ότι με τις παραπάνω μεθοδεύσεις στε­ρού­νται ενός άρτιου νο­σο­κο­μεί­ου οι 350.000 κά­τοι­κοι της Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης αλλά κα­ταρ­γού­νται και 65 θέ­σεις ερ­γα­ζο­μέ­νων της Euromedica η οποία νοι­κιά­ζει το κτί­ριο στο νο­σο­κο­μείο. Οι πα­ρα­πά­νω ερ­γα­ζό­με­νοι που δού­λευαν στο νο­σο­κο­μείο είναι επι­πλέ­ον απλή­ρω­τοι από την εταιρεία από τον Αύ­γου­στο, λόγω της μη ανανέωσης της σύμβασης της εταιρείας με το δημόσιο.

Η κυ­βέρ­νη­ση κάνει, στα πλαίσια της μνημονιακής πολιτικής της, το πρώτο βήμα στην κα­τεύ­θυν­ση του κλει­σί­μα­τος νο­σο­κο­μεια­κών μο­νά­δων. Ήδη μια σειρά νοσοκομεία όπως το «Παπανικολάου» και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με καταργήσεις κλινικών και απολύσεις προσωπικού.  Η «Πα­να­γία» είναι το πρώτο από πολλά νοσοκομεία τα οποία σχε­διά­ζε­ται να κα­ταρ­γη­θούν. Την ώρα που ο κό­σμος στρέ­φε­ται μα­ζι­κά στο ΕΣΥ η κυ­βέρ­νη­ση ορ­γα­νώ­νει τη διά­λυ­σή του και τη συστηματική ιδιωτικοποίηση της υγείας. Μόνο ένας τρό­πος υπάρ­χει να στα­μα­τή­σου­με την νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη λαί­λα­πα και να ανατρέψουμε τις πολιτικές του μνημονίου. Μέσα από την ορ­γά­νω­ση της στήριξης στον αγώνα των ερ­γα­ζο­μέ­νων, και τη σύν­δε­σή του με όλους τους αγώ­νες που ξε­σπούν. Τα πα­ρα­πά­νω βή­μα­τα είναι απα­ραί­τη­τα αν θέ­λου­με να νι­κή­σουν οι αγώ­νες μας. Ώστε να ανοίξει ο δρόμος, μέσα από την ανατροπή της συγκυβέρνησης του μνημονίου, σε μια κυβέρνηση της Αριστεράς.

Μια σειρά πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς της πόλης βρίσκονται στο πλευρό των εργαζομένων του νοσοκομείου «Παναγία». Με παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ η διαδικασία της μεταφοράς των κλινικών αναστάλθηκε έως ότου γίνει συνάντηση του υπουργού υγείας με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα σωματεία των εργαζομένων. Κερδήθηκε πολύτιμος χρόνος που πρέπει να αξιοποιηθεί για την οργάνωση της αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζομένων. Μόνο ο νικηφόρος αγώνας της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, μπορεί να εξασφαλίσει ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλους τους κατοίκους αυτής της χώρας, ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι. Ένα σύστημα υγείας που με τις δομές του θα εξασφαλίζει την υγεία και τη μακροζωία όσων προσφεύγουν σε αυτό.

Η κυ­βέρ­νη­ση με­θό­δευ­σε τη με­τα­φο­ρά των κλι­νι­κών μέσα στα Χρι­στού­γεν­να ώστε να μη μπο­ρέ­σουν οι ερ­γα­ζό­με­νοι να κά­νουν γνω­στό τον αγώνα τους και να βρουν συ­μπα­ρα­στά­τες. Κάτι τέτοιο δεν έγινε εφικτό χάρη στην απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των συμπαραστατών τους. Η αποφασιστικότητα και η ενεργοποίηση των εργαζομένων του «Παναγία» όμως είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα. Τα επό­με­να βή­μα­τα δεν μπο­ρούν όμως οι ερ­γα­ζό­με­νοι στο «Πα­να­γία» να τα κά­νουν μόνοι τους. Είναι στο χέρι της ερ­γα­τι­κής τάξης της Θεσσαλονίκης και της αρι­στε­ράς να δει σ’ αυτό τον αγώνα μια ευ­και­ρία. Να γίνει ο συγκεκριμένος αγώνας το σπίρτο για να ανάψει η φλόγα της αντίστασης σε κάθε χώρο που ρημάζεται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Ώστε να ξα­να­πά­ρουν πίσω οι ερ­γα­ζό­με­νοι τα Χρι­στού­γεν­να που τους στερούν αλλά και τις ζωές τους. Και όχι μόνο οι ερ­γα­ζό­με­νοι στο «Πα­να­γία». Αλλά όλοι μας!