Με συγκέντρωσεις και πορεία στη Βουλή, αλλά και κινητοποιήσεις όπως η κατάληψη στα γραφεία του Μητσοτάκη έληξε η 48ωρη απεργία που είχε προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ εν' όψει της λήξης των διαθεσιμοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων στις 22 Μάρτη.

Γύρω στους 7.000 συνολικά, εκ των οποίων ερ­γα­ζό­με­νοι στο δη­μό­σιο, αλλά και άνερ­γοι, μαζί με τις ορ­γα­νώ­σεις και τα κόμ­μα­τα της Αρι­στε­ράς, δια­δή­λω­σαν  ενά­ντια στις απο­λύ­σεις, αλλά και στα υπό­λοι­πα μέτρα (αξιο­λό­γη­ση, και­νού­ριο κύκλο δια­θε­σι­μο­τή­των) που ου­σια­στι­κά δια­λύ­ουν το δη­μό­σιο και δη­μιουρ­γούν μό­νι­μη δε­ξα­με­νή απο­λύ­σε­ων  δη­μο­σί­ων υπαλ­λή­λων.

Οι πορείες και τις δυο φορές μπλοκαρίστηκαν από την αστυνομία στο ύψος της Βουλής, ενώ κυρίως καθηγητές (και άλλοι εργαζόμενοι) πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία στη Σταδίου την πρώτη μέρα, και κατάληψη στα γραφεία του υπουργού Διοικητικής Μεταρύθμισης τη δεύτερη.

Στα  θε­τι­κά στοι­χεία, το πλή­θος των κλά­δων και των σω­μα­τεί­ων που έδω­σαν το παρόν, η πο­λυ­πλη­θής πα­ρου­σία των κα­θη­γη­τών, η μα­χη­τι­κό­τη­τα συ­γκε­κρι­μέ­νων κλάδων (π.χ. τα τα­ξι­κά συν­θή­μα­τα που φώ­να­ζαν οι απο­λυ­μέ­νες κα­θα­ρί­στριες του ΥΠ.ΟΙΚ.. η κατάληψη στα γραφεία του Κυρ. Μητσοτάκη και η μεταμεσονύχτια πορεία που την ακολούθησε στο κέντρο της Αθήνας).

Στοι­χεία της απεργίας (αλλά και της τε­λευ­ταί­ας πε­ριό­δου) όπως η αγω­νι­στι­κό­τη­τα των κα­θα­ρι­στριών είναι εν­δει­κτι­κά του ότι ο κό­σμος μπο­ρεί και έχει διά­θε­ση να αντι­στα­θεί στην κυ­βερ­νη­τι­κή επί­θε­ση, αρκεί να δει ότι η συμ­με­το­χή του στις κι­νη­το­ποι­ή­σεις έχει κά­ποιο απο­τέ­λε­σμα. Και κυ­ρί­ως είναι καλά ορ­γα­νω­μέ­νη, με συ­ντο­νι­σμό και διάρ­κεια. Τα επόμενα κινηματικά (αλλά και εκλογικά) ραντεβού δίνουν ευκαιρία στην αριστερά να τα κάνει όλα αυτά πράξη, καταφέρνοντας όλο και περισσότερα πλήγματα στην κυβέρνηση, μέχρι την ανατροπή της.

Φωτό από την απεργιακή συγκέντωση και διαδήλωση:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.638226696226546.1073741877.439...

Ετικέτες