Η Olympic handling εξέδωσε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου με κίνητρο αυξημένη αποζημίωση, που όμως δεν θα θεωρηθεί απόλυση και έτσι οι εργαζόμενοι δεν θα λάβουν το επίδομα ανεργίας. Τέτοιες και άλλες είναι οι επιπτώσεις του περίφημου "γάμου" Olympic Air και Aegean, για τον οποίον πανηγυρίζουν τα αστικά ΜΜΕ και η κυβέρνηση.

                                                                                                                                           08.12.2013                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η εργοδοτική αναλγησία στην OlympicHandlingέχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Το αντεργατικό και αντικοινωνικό της κρεσέντο ολοκληρώθηκε με την πρόταση για οικιοθελή έξοδο – ουσιαστικά παραίτηση – που θα εξωθήσει εκατοντάδες εργαζόμενους στην ανεργία χωρίς να έχουν το δικαίωμα στο επίδομα του ΟΑΕΔ καθώς δεν θα πρόκειται για μονομερή καταγγελία σύμβασης εργασίας.

Τέτοιους εργοδότες να τους  χαίρεται η συγκυβέρνηση του “successstory” και η Ε.Ε των μονοπωλίων και των ολιγαρχών.

Καλούμε τους εργαζόμενους  στην OlympicHandlingνα μην διευκολύνουν το σχέδιο της εξόντωσης τους από τους εργοδότες και να μην υπογράψουν καμία οικιοθελή έξοδο γιατί Α) πρέπει να υποστηρίξουμε το δικαίωμα στην εργασία σε μία περίοδο που ο δείκτης της πραγματικής ανεργίας ξεπερνά το 30%.

Β) Επειδή το χρηματικό «έπαθλο» που θα προκύψει από το πρόγραμμα της εθελουσίας δεν αποτελεί καταβολή αποζημίωσης λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας, θα είναι φορολογήσιμο και παράλληλα θα ανεβάσει την φορολογική κλίμακα.

Εφιστούμε την προσοχή στο Υπουργείο Εργασίας, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, και ειδικότερα στην Επιθεώρηση Εργασίας της Παλλήνης να μην μείνουν θεατές μπροστά σε αυτήν την καρατόμηση των εργαζομένων και να αναλάβουν δράσεις και πρωτοβουλίες για την αποτροπή της εφαρμογής του κατάπτυστου σχεδίου.

Καλούμε επίσης όλα τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα του «Ελ. Βενιζέλος» και την Ομοσπονδία να πάρουν θέση για το ζήτημα και να καταγγείλουμε και να αποτρέψουμε από κοινού τις αυθαίρετες τακτικές της OlympicHandlingσε βάρος των εργαζομένων.

Να τι προβλέπει το εν λόγω σχέδιο:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ  ΕΞΟΔΟΥ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   ΣΤΙΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ  OLYMPIC  HANDLINGΣΤΟ  ΝΟΜΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ

                                                                                            2 Δεκεμβρίου 2013

Η Διοίκηση της Olympic Handling Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρία») με την παρούσα ανακοινώνει ότι τίθεται σε ισχύ Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου (εφεξής «ΕE») εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της που λειτουργούν στο Ν. Αττικής, υπό  τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Δικαιούχοι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΕ:

Στο Πρόγραμμα ΕΕ έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν, κατόπιν υποβολής της συνημμένης  αίτησης,  όλοι οι εργαζόμενοι στις Μονάδες της Εταιρίας που λειτουργούν στο Ν. Αττικής, οι οποίοι είχαν προσληφθεί  μέχρι την 31/12/2009   και συνεχίζουν χωρίς διακοπή  να  απασχολούνται στην Εταιρία, και ειδικότερα σήμερα εργάζονται με σύμβαση  εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.   

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΕ δεν δεσμεύει την Εταιρία για την αποδοχή της.  Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης συμμετοχής ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας.

2. Διάρκεια Ισχύος  Προγράμματος  ΕΕ:

Το Πρόγραμμα ΕΕ  θα παραμείνει σε ισχύ από την 2α Δεκεμβρίου  2013  μέχρι και την 11η  Δεκεμβρίου 2013.

3. Ποσό Αποζημίωσης  Προγράμματος ΕΕ:

Το  μικτό  ποσό που προκύπτει ως κατωτέρω και σύμφωνα  με την σήμερα ισχύουσα σύμβαση εργασίας και τον  τρόπο αμοιβής των δικαιούχων:

3.α.  Για  εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

Το επταπλάσιο των μικτών  αποδοχών  εργασίας μηνός Νοεμβρίου 2013, υπολογιζόμενων για 25 ασφαλιστικά ημερομίσθια, εξαιρουμένων τυχόν προσαυξήσεων λόγω υπερωριών, νυκτερινών ή  αργιών κλπ.,

και επί πλέον:

€ 500 για κάθε τέκνο τους που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής από τον γονέα της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΕ.

3.β.  Για  εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο:

Το τετραπλάσιο του μικτού ημερομισθίου μηνός Νοεμβρίου 2013 επί 25 ημερομίσθια. Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τυχόν προσαυξήσεις λόγω υπερωριών, νυκτερινών ή  αργιών κλπ.,

και επί πλέον:

€ 500 για κάθε τέκνο τους που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής από τον γονέα της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΕ.

3.γ.  Ελάχιστο Όριο Αποζημίωσης Προγράμματος ΕΕ:

Η συνολική αποζημίωση κάθε εργαζομένου στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος ΕΕ, δεν θα είναι μικρότερη του μικτού ποσού των 4.000€.

4. Λοιπές  Πληροφορίες:

Η συμμετοχή οποιουδήποτε εργαζομένου στο  Πρόγραμμα ΕΕ είναι  εθελοντική.

Το ποσό της αποζημίωσης του Προγράμματος ΕΕ είναι μικτό και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες, φορολογικές ή άλλες, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία καταβολής του.

Η αποζημίωση του Προγράμματος ΕΕ θα καταβληθεί  συγχρόνως με τη λύση της  σύμβασης εργασίας κάθε δικαιούχου, ενώ το ποσό που αντιστοιχεί στην εκκαθάριση της τρέχουσας μισθοδοσίας θα καταβληθεί ξεχωριστά.

Στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος ΕΕ,  οι εργασιακές σχέσεις και συμβάσεις των αιτούντων, οι αιτήσεις των οποίων θα έχουν τύχει αποδοχής  από την Εταιρία, θα λυθούν μέχρι την 31/12/2013.  Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει/μεταθέσει την ανωτέρω ημερομηνία για κάποιον εργαζόμενο, εάν αυτό υπαγορεύεται ιδίως από τις λειτουργικές της ανάγκες.

5. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος ΕΕ:

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΕ συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζόμενου όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος ΕΕ. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής δεν επιδέχεται ανακλήσεως.   

Κάθε δικαιούχος εργαζόμενος θα πρέπει να υπογράψει ανεπιφύλακτα ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης της σύμβασης εργασίας του με την Εταιρία, προκειμένου να  εισπράξει την αποζημίωση του Προγράμματος ΕΕ.  

6. Συμφωνία Λύσης της Σύμβασης Εργασίας:

Εάν ο εργαζόμενος υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΕ και η αίτηση του γίνει δεκτή από την Εταιρία, τότε ο εν λόγω εργαζόμενος και η Εταιρία θα υπογράψουν το ανωτέρω αναφερόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης από κοινού  της μεταξύ τους εργασιακής σχέσης και σύμβασης.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω συμφωνία λύσης της εργασιακής σύμβασης θα κοινοποιηθεί στον ΟΑΕΔ  με έγγραφο οικειοθελούς αποχώρησης για κάθε αποχωρούντα, επειδή η λύση της εργασιακής σχέσης  θα επέλθει με κοινή συμφωνία (και όχι μονομερώς από την Εταιρία).

7. Αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΕ:

Η  αίτηση  συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΕ που επισυνάπτεται στην παρούσα,  θα πρέπει να εκτυπωθεί, συμπληρωθεί και υπογραφεί από κάθε δικαιούχο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια θα πρέπει είτε να παραδοθεί αυτοπροσώπως από τον εργαζόμενο, είτε να αποσταλεί στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (εφεξής «η ΔΑΔ»), υπόψη κου Ιωάννη Κούργιαλη  ( τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3564 306 ή εσωτ. 7306) ή υπόψη κου Ιωάννη Κολώτου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3564 331 ή εσωτ. 7331).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν  στην ΔΑΔ από τους δικαιούχους  από την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 έως το αργότερο την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17:00.

Σημειώνεται ότι καμία αίτηση δε θα γίνει δεκτή μετά την Τετάρτη 11/12/2013.

Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εξετάσει κάθε αίτηση συμμετοχής και να την αποδεχθεί ή όχι  κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση της.

8. Παύση του Προγράμματος ΕΕ:

Το Πρόγραμμα ΕΕ  λήγει και παύει οριστικά την Τετάρτη 11/12/2013.

Το Πρόγραμμα ΕΕ  δεν δημιουργεί οποιαδήποτε  υποχρέωση για επανάληψή του στο μέλλον, ούτε για παράτασή του πέραν από την πιο πάνω  αναφερθείσα ημερομηνία, ούτε για επέκτασή του σε οποιαδήποτε Μονάδα λειτουργεί εκτός Ν. Αττικής, ούτε γεννά οιαδήποτε άλλη υποχρέωση για την Εταιρία ή/και δικαίωμα για οποιονδήποτε εργαζόμενο, είτε αυτός υπέβαλε αίτηση συμμετοχής είτε όχι.

9. Τελική διάταξη - επιφύλαξη δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση που η Εταιρία αποδεχθεί την αίτηση κάποιου εργαζομένου, και στο μεσοδιάστημα  μέχρι να υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης της εργασιακής σχέσης, συντρέξει σοβαρός λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του σύμφωνα με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα. Είναι αυτονόητο ότι σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος δεν θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα και δεν θα δικαιούται την αποζημίωση του Προγράμματος ΕΕ.


Ετικέτες